Dr. Vilma Makauskienė

Logopedė ir psichologė Dr. Vilma Makauskienė – dirba individualiai ir grupėje su mikčiojančiais vaikais, paaugliais bei suaugusiais. Konsultuoja mikčiojančiųjų šeimos narius, pedagogus. Stažavosi North Western (JAV), Eastern Washington (JAV), Alberta (Kanada) universitetuose, M. Palin pagalbos mikčiojantiesiems centre (Londonas), dalyvavo konferencijose Australijoje, Rusijoje, Kroatijoje, Belgijoje, Rusijoje, Graikijoje ir kt. Skaito pranešimus Lietuvos ir užsienio šalių logopedams.  Parengė keletą mokslinių straipsnių, metodinių leidinių, vadovėlį “Sklandaus kalbėjimo sutrikimai”. Aktyviai dalyvauja Lietuvos logopedų asociacijos veikloje.
Specializacija: Logopedinė ir psichologinė pagalba mikčiojantiems vaikams bei suaugusiems.

Eglė Buraitienė

Logopedė ekspertė Eglė Buraitienė – dirba su ikimokyklinio amžiaus vaikais bei pradinių klasių moksleiviais, turinčiais įvairių kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Kvalifikuotai įvertina vaikų kalbą, pritaiko specialiąsias mokymosi priemones, metodus ir būdus, atitinkančius kiekvieno vaiko individualius poreikius. Konsultuoja vaikų ir moksleivių, turinčių kalbos sutrikimų, tėvelius ir pedagogus. Kuria ir taiko specialiąsias mokymosi priemones. Veda seminarus, rengia ir skaito pranešimus miesto ir respublikos pedagogams ir logopedams.

Specializacija:  Pagalba vaikams ir pradinių klasių mokiniams, turintiems įvairių garsų tarimo, foneminės klausos, gramatinės kalbos sandaros, rišliosios kalbos, rašymo, skaitymo sutrikimų, ugdymosi priemonių kūrimas bei jų pritaikymas.

Jūratė Peikauskienė

Logopedė (Metodininkė) Jūratė Peikauskienė – dirba su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir pradinių klasių mokiniais, turinčiais įvairių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Didelė praktinio darbo patirtis, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas ir domėjimasis profesijos naujovėmis, leidžia logopedei pasiekti puikių rezultatų ir suteikti šeimos nariams naudingos informacijos apie vaiko kalbinių gebėjimų ugdymą.
Specializacija: Logopedinė pagalba vaikams ir pradinių klasių mokiniams turintiems įvairių garsų tarimo, foneminės klausos, rašymo, skaitymo, sklandaus kalbėjimo sutrikimų.

Inga Gruzdienė

Logopedė Inga Gruzdienė teikia individualią logopedinę pagalbą ankstyvojo (iki 3 m) ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, dirba su mokiniais, patiriančiais sakytinės ir rašomosios kalbos sunkumų. Atlieka vaiko kalbos tyrimą, išsamiai įvertina vaiko aktyvų ir pasyvų žodyną, gramatinės kalbos struktūros, garsų tarimo ir foneminės klausos ypatumus.  Teikia rekomendacijas tėvams, kaip ugdyti vaiko kalbą namuose, padeda įtvirtinti pratybose įgytas žinias ir gebėjimus. Aktyviai dalyvauja įvairiuose seminaruose, konferencijose ir nuolat tobulina praktines žinias.

Lina Paškevičienė

Logopedė – metodininkė Lina Paškevičienė padeda ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Lavina artikuliacinio aparato judesius, girdimąjį suvokimą, sudaro žodžių garsų analizės ir sintezės įgūdžius, turtina pasyvų ir aktyvų žodyną, ugdo kalbos gramatinį taisyklingumą bei rišliąją kalbą.

Atlieka kalbėjimo ir kalbos tyrimą bei vertinimą, parenka individualius logopedinės pagalbos būdus ir metodus. Teikia konsultacijas bei rengia vaikų tėvams darbo namuose rekomendacijas.

Turi darbo patirties su įvairaus amžiaus vaikais.  Yra susipažinusi su ankstyvojo amžiaus vaikų raidos vertinimo metodikomis, žaidybinėje veikloje skatina ir aktyvina mažų vaikų (iki 3 m.) kalbos supratimą bei gebėjimą kalbėti. Sėkmingai padeda įveikti garsų tarimo trūkumus, mokyklinio amžiaus vaikų skaitymo ir rašymo sutrikimus.

 

Specializacija: Logopedinė pagalba įvairaus amžiaus vaikams.

Laura Dirsė

Logopedė – metodininkė Laura Dirsė padeda ikimokyklinio amžiaus vaikams įveikti kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimus, dirba su mokiniais turinčiais skaitymo, rašymo, fonologinių kalbos sutrikimų. Atsižvelgdama į individualius vaikų gebėjimus ir poreikius parenka žaismingus ir  patrauklius kalbos ugdymo ir mokymo(si) metodus bei būdus,  taiko inovatyvias priemones, kurios ugdymo procesą praturtina, paįvairina, padaro įdomesnį. Teikia konsultacijas tėveliams dėl tęstinio darbo namuose.

Specializacija: Logopedinė pagalba vaikams ir pradinių klasių mokiniams, turintiems įvairių garsų tarimo, foneminės klausos, gramatinės kalbos sandaros, rišliosios kalbos, rašymo, skaitymo sutrikimų.

Kristina Mikšienė

Logopedė Kristina Mikšienė dirba su ikimokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais įvairių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, vaikais, turinčiais autizmo spektro bei kompleksinių sutrikimų. Teikia pagalbą pradinių klasių moksleiviams, turintiems rašymo ir skaitymo sutrikimų, kiekvienam vaikui pritaiko individualius pagalbos būdus ir didaktines priemones. Konsultuoja tėvus  dėl tęstinio darbo namuose.

Specializacija: Logopedinė pagalba įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiems.

Justina Builienė

Logopedė Justina Builienė dirba su ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Logopedinių pratybų metu lavinamas artikuliacinis aparatas, ugdoma foneminė klausa, plečiamas pasyvusis ir aktyvusis žodynas, mokoma taisyklingai tarti garsus, formuojama gramatiškai taisyklinga kalba ir rišlaus pasakojimo įgūdžiai. Teikiama pagalba mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems skaitymo ir rašymo sutrikimų.

Logopedė atlieka išsamų vaiko kalbos vertinimą ir pagal tai parenka individualius pagalbos būdus, darbo metodus, teikia rekomendacijas tėvams dėl tęstinio darbo namuose. Mokymas vyksta žaidybine forma.

 

Specializacija: logopedinė pagalba įvairaus amžiaus vaikams.

Dovilė Vitkutė

Logopedė Dovilė Vitkutė dirba su įvairaus amžiaus (ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio) vaikais ir suaugusiais žmonėmis. Padedaįveikti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus. Logopedinių pratybų metu lavinamas artikuliacinis aparatas, hipotonuso ir hipertonuso atveju atliekami liežuvio, veido raumenų aktyvinimo ar atpalaidavimo pratimai. Dirbant su vaikais siekiama sukurti saugią ir ramią aplinką, plėstiaktyvųjį ir pasyvųjį žodyną, tikslinti garsų tarimą ir formuoti rišliosioskalbos įgūdžius.
Specializacija: Logopedinė pagalba įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiems.

 

Dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė

Psicholingvistikos mokslų dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė (Vytauto Didžiojo universitetas) teikia pagalbą ankstyvojo (iki 3 m) ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, dirba su mokiniais, turinčiais sakytinės ir rašomosios kalbos sunkumų, padeda turtinti pasyvų ir aktyvų žodyną, ugdyti kalbos gramatinį taisyklingumą bei rišliąją kalbą. Teikia rekomendacijas tėvams, kaip ugdyti vaiko kalbą namuose, parengia individualias užduotis, skirtas įtvirtinti pratybose įgytas žinias. Dalyvauja moksliniuose vaikų kalbos tyrimuose, nacionaliniuose, tarptautiniuose projektuose ir konferencijose. Yra parengusi daug publikacijų tėvams,  VšĮ „Smalsūs šnekučiai” steigėja.