Ikimokyklinio amžiaus vaikų klausimynas

1 PRAGMATIKOS GEBĖJIMŲ APRAŠAS
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kasdieninės komunikacijos įgūdžių vertinimas: klausimynas tėvams

A. KOMUNIKACIJOS FUNKCIJOS

B. ATSAKAS Į KOMUNIKACIJĄ

C. SĄVEIKA IR POKALBIS

KLAUSIMYNO STRUKTŪRA

1

Dėmesio nukreipimas

2

Prašymas

3

Atmetimas

4

Pasisveikinimas

5

Saviraiška ir savo reikalavimų gynimas

6

Įvardinimas

7

Komentavimas

8

Informacijos pateikimas

9

Vaiko dėmesio atkreipimas

10

Domėjimasis sąveika

11

Gestų supratimas

12

Ankstesnių išsireiškimų patvirtinimas

13

Kalbėtojo ketinimų supratimas

14

Laukimas

15

Maloni reakcija

16

Reagavimas į “ne” ir susitarimas

17

Dalyvavimas sąveikoje

18

Sąveikų inicijavimas

19

Sąveikos ir pokalbio palaikymas

20

Pokalbio nutraukimas

21

Pokalbio atnaujinimas

22

Prašymas paaiškinti

23

Sąveikos nutraukimas

24

Slaptas pokalbio klausymasis

25

Įsitraukimas į pokalbį

D. KONTEKSTO ĮVAIROVĖ

26

Asmuo

27

Situacija

28

Laikas

29

Tema

30

Knygos, kaip komunikacijos kontekstas

31

Kalbos vartojimas žaidžiant

32

Sąveika su bendraamžiais

33

Socialinių taisyklių laikymasis

© Hazel Dewart, Susie Summers, 1995

Į lietuvių kalbą vertė: D. Kairienė, I. Judienė, M. Spūdienė,V. Makauskienė (LLA)

2 PRAGMATIKOS GEBĖJIMŲ APRAŠAS
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kasdieninės komunikacijos įgūdžių vertinimas: klausimynas tėvams

1. Dėmesio nukreipimas

a) Į save

A. KOMUNIKACIJOS FUNKCIJOS

Kaip vaikas įprastai atkreipia dėmesį į save?

b) Į įvykius, objektus, kitus žmones

Kaip vaikas elgtųsi, jeigu Jums einant šaligatviu ar vaikščiojant parke, jis pamatytų kažką įdomaus?

2. Prašymas

a) Objektų prašymas

Kaip vaikas Jums leistų žinoti ko jis nori, jeigu Jums būnant virtuvėje, vaikas pamato kažką valgoma, ko negali pasiekti?

b) Veiklos prašymas

Kaip vaikas leidžia Jums suprasti, kad jis nori būti paimtas ant rankų?

c) Pagalbosprašymas

Kaip vaikas elgtųsi, jeigu jam reikėtų Jūsų pagalbos (pvz. užstrigus mašinos ratui)

d) Prašymas pakartoti

Kaip vaikas leistų Jums suprasti, kad jis nori dar kartą pakartoti veiklą, pvz. būti šokdinamas aukštyn- žemyn?

Pvz. Verkia, baksnoja, vokalizuoja, kviečia “pažiūrėk”.

Pvz. Rodo, rodo ir vokalizuoja, atsisuka į Jus, sakydamas žodžius “pažiūrėk”, “lėktuvas”, pradeda kalbėti apie tai, ką mato.

Pvz. Verkia, siekia ir rodo į daiktą, rodo ir triukšmauja, tampo Jus ar vedasi Jus už rankos, žiūri, rodo ir įvardija daiktą, rodo ir sako „aš noriu šito“.

Pvz. Žiūri į Jus, tiesia rankas į Jus, sako „apa“, sako „aš pavargau“, „man skauda“.

Pvz. Verkia, triukšmauja (be žodžių), kviečia Jus, sakydamas “užstrigo”, “aš nemoku”.

Pvz. Šypsosi, pats bando šokinėti, skleidžia garsus, sakydamas “dar”.

e) Informacijos prašymas

Kaip vaikas Jūsų paklaus apie namuose atsiradusį naują daiktą?

Pvz. Spokso į daiktą, rodo į daiktą ir žiūri į Jus, klausdamas “kas tai”?, klausia kitų klausimų, tokių kaip „kam šis daiktas skirtas?“, Jums atsakius, klausia papildomus klausimus “kodėl?

© Hazel Dewart, Susie Summers, 1995

Į lietuvių kalbą vertė: D. Kairienė, I. Judienė, M. Spūdienė,V. Makauskienė (LLA)

3 PRAGMATIKOS GEBĖJIMŲ APRAŠAS
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kasdieninės komunikacijos įgūdžių vertinimas: klausimynas tėvams

3. Atmetimas

Kaip vaikas elgiasi, jeigu Jūs pasiūlote maisto, kurio jis nemėgsta/nenori?

4. Pasisveikinimas / atsisveikinimas

a) Pasisveikinimas susitikus /atvykus

Kaip vaikas dažniausiai reaguoja, kai gerai pažįstamas asmuo atvyksta į Jūsų namus?

b) Atsisveikinimas išvykstant

Kaip vaikas elgiasi, kai kas nors išvyksta?

5. Saviraiška ir savo reikalavimų gynimas

a) Emocijų išraiška

Džiaugsmas.

Kaip vaikas išreiškia savo džiugesį?

Liūdesys.

Kaip vaikas išreiškia savo liūdesį?

b) Savarankiškumo rodymas

Kaip vaikas Jums praneša, kad jis nori kažką atlikti (apsirengti) pats, be Jūsų pagalbos, jeigu Jūs bandote jam padėti?

Pvz. Verkia, nusisuka, stumia maistą nuo savęs, sakydamas “ne”, sako “nenoriu”, “nepatinka”, prašo ko nors kito.

Pvz. Nereaguoja, žiūri į atvykusiojo veidą, šypsosi ir skleidžia „pasisveikinimo“ garsus, duoda ranką pasisveikindamas, sako asmens vardą, sako pasisveikinimo žodžius „labas“, „sveiki“

Pvz. Nereaguoja, mojuoja pamėgdžiodamas, mojuoja spontaniškai, sako “ate” ar “ate, (vardas)”

Pvz. Šypsosi, juokiasi, ploja rankomis, prašo pakartoti dar kartą, sako “man tai patinka”, “tai linksma.”

Pvz. Verkia, norėdamas, kad jį apkabintų, pabučiuotų; sako kur jam skauda ir kas atsitiko.

Pvz. Muistosi ir rėkia, bando atlikti pats, sako “aš”, “pats”, sako sakinį “aš noriu rengtis pats.”

6. Įvardinimas

Kaip vaikas pavadina pamatęs jam žinomą objektą?

Pvz. Vokalizuoja, gestikuliuoja, objektą įvardija garsažodžiu “miau”, “py-py”, vartoja savo sukurtą žodį, sako daikto pavadinimą, sako sakinį “tai yra… (daikto pavadinimas).”

© Hazel Dewart, Susie Summers, 1995

Į lietuvių kalbą vertė: D. Kairienė, I. Judienė, M. Spūdienė,V. Makauskienė (LLA)

4 PRAGMATIKOS GEBĖJIMŲ APRAŠAS
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kasdieninės komunikacijos įgūdžių vertinimas: klausimynas tėvams

7. Komentavimas

a) Objekto komentavimas

Kaip vaikas elgiasi, jeigu Jūs nunešite daiktus, tarp kurių bus jį dominantis daiktas?

b) Reakcija į dingusį daiktą

Kaip vaikas elgiasi, pastebėjęs, kad nebėra daikto įprastoje vietoje?

8. Informacijos pateikimas

Kaip vaikas elgiasi, jeigu kažkas atsitinka Jums neesant šalia (pvz. kažkas sudužo, suskaudo)?

Pvz. Rodo, įvardija, sako kieno daiktas “mano”, apibūdina daiktą “sulaužytas”, “purvinas”, “mažas.”

Pvz. Rodo į vietą, įvardija objektą, sako “dingo”, sako “nėra mašinos”, “kur dingo meškutis?”

Pvz. Eina verkdamas pas Jus, rodo į daiktą (pvz. sulūžusį) sakydamas „sulūžo“ arba kreipdamasis į asmenį, sako Jums, bet Jūs turite pateikti papildomų klausimų, kad galėtumėte suprasti, aiškiai papasakoja.

9. Vaiko dėmesio atkreipimas

Kaip Jūs atkreipiate vaiko dėmesį?

10. Domėjimasis sąveika

B. ATSAKAS Į KOMUNIKACIJĄ

Pvz. Žiūri vaikui tiesiai į veidą, liečia jį, kviečia vardu.

Kaip vaikas dažniausiai elgiasi, kai Jūs sėdite šali ir jį užkalbinate?

11. Gestų supratimas
Kaip vaikas dažniausiai elgiasi, kai Jūs rodydamas pirštu norite atkreipti jo dėmesį?

12. Ankstesnių išsireiškimų patvirtinimas

Koks vaiko elgesys Jums parodo, kad vaikas supranta, jog kalbate su juo?

© Hazel Dewart, Susie Summers, 1995

Pvz. Menkai‚ ribotai susidomi, rodo susidomėjimą ir užmezga akių kontaktą, atsisuka veidu ir kūnu, įsitraukia į pokalbį garsai ar /ir žodžiais.

Pvz. Nereaguoja, žiūri į Jūs, o ne į tai ką rodote, žiūri tik tuomet, kai objektas yra netoli, žiūri į objektą ir tuomet, kai jis yra pakankamai toli.

Pvz. Žiūri į Jūsų veidą, šypsosi ir žiūri, žiūri ir skleidžia garsus, atsako Jums kalbėdamas.

Į lietuvių kalbą vertė: D. Kairienė, I. Judienė, M. Spūdienė,V. Makauskienė (LLA)

5 PRAGMATIKOS GEBĖJIMŲ APRAŠAS
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kasdieninės komunikacijos įgūdžių vertinimas: klausimynas tėvams

13. Kalbėtojo ketinimų supratimas

a) Atsakas į kvietimą veiklai

Kaip vaikas elgiasi išgirdęs Jūsų instrukciją „Eik ir pasiimk savo batus“?

b) Atsakas į klausimą (kai siekiama informacijos)

Kaip vaikas reaguoja, kai jam pateikiate klausimą norėdamas sužinoti informacijos (ką tu veiki)?

14. Laukimas

Kaip vaikas reaguoja į mėgstamus eiliuotus, ritminiu eilėraštukus, žaidimus, daineles?

15. Maloni reakcija

Kas vaiką prajuokina?

16. Reagavimas į “ne” ir derėjimasis

a) Kaip vaikas reaguoja į teiginį „ne“?

b) Kaip vaikas reaguoja, jei pasakote, „lukterk minutę“?

Pvz. Nerodo jokios reakcijos; žiūri į Jus, bet atrodo, kad nežino ką daryti; nueina tikslingai, bet negrįžta; atlieka instrukciją, kasdienės rutinos kontekste; atlieka instrukciją.

Pvz. Nereaguoja, rodo pirštu arba naudoja gestus, parodo kažką, atsako pavieniu žodžiu (pvz. parkas), atsako ką jis veikia “piešiu”, “nežinau”.

Pvz. Nereaguoja, susidomi, kikena laukdamas galutinio linksmo momento, pasako praleistus žodžius, pasako dalį žodžių kartu; pastebi, jeigu pakeičiate žodžius.

Pvz. Kutenimas, žaidimas „ku kū“, slėpynės, sūpavimas ore, gaudynės, linksmi ritmai, juokai, nepadorūs žodžiai.

Pvz. Pritaria, susierzina, klausinėja, siūlo įvairias alternatyvas „tik vieną“, „rytoj.“

Pvz. Nesupranta ir toliau klausinėja, ginčijasi, palaukia ir po kurio laiko paklausia dar kartą.

17. Dalyvavimas sąveikose

Kaip vaikas elgiasi, kai Jūs žaidžiate kartu ar bendraujate?

C. SĄVEIKOS IR POKALBIS

Pvz. Žiūri susidomėjęs, šypsosi ir juokiasi, vokalizuoja ir skleidžia įvairius garsus, rodo pirštu, gestais, vartoja žodžius ir elementarias frazes, dalyvauja pokalbyje.

© Hazel Dewart, Susie Summers, 1995

Į lietuvių kalbą vertė: D. Kairienė, I. Judienė, M. Spūdienė,V. Makauskienė (LLA)

6 PRAGMATIKOS GEBĖJIMŲ APRAŠAS
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kasdieninės komunikacijos įgūdžių vertinimas: klausimynas tėvams

18. Sąveikos inicijavimas

Kaip vaikas pradeda pokalbį ar pradeda žaidimą su Jumis?

19. Sąveikos ir pokalbio palaikymas

Kaip toliau tęsiasi prasidėjęs pokalbis ar žaidimas?

20. Pokalbio nutraukimas

Kokia dažniausiai pokalbio palaikymo sunkumų priežastis?

21. Pokalbio atnaujinimas

Kaip vaikas reaguoja jeigu Jūs nesuprantate ką jis nori Jums pasakyti?

Pvz. „Pagauna“ žvilgsnį, tardamas garsus, glaudžiasi prie Jūsų ir žiūri į veidą, duoda ar parodo kažką, kalbina Jus prašydamas prisijungti arba klausia „atspėk kas?“

Pvz. Greitai nusibosta, siekia, kad Jūs vadovautumėte sąveikai, jis vadovauja, jis nori tęsti pratęsti žaidimą/ pokalbį.

Pvz. Sunku suprasti vaiko kalbėjimą – ką vaikas nori, kad Jūs padarytume, jam sunku suprasti Jus, nesusikaupia ilgesniam laikui, nepratęsia pokalbio

Pvz. Nuliūsta ir pasiduoda, ginčijasi arba susierzina, supyksta; mėgina paaiškinti, kad Jūs suprastumėte, perfrazuoja anksčiau pasakytą teiginį, ieško kitų būdų paaiškinti.

22. Prašymas paaiškinti

Kaip vaikas parodo, kad jis nesupranta, kas jam yra pasakyta?

23. Sąveikos nutraukimas (ribojimas)

Kaip dažniausiai baigiasi sąveika tarp Jūsų?

24. Slaptas pokalbio klausymasis Kaip vaikas reaguoja į nugirstą pokalbį?

Pvz. Atrodo suglumęs, pakartoja tai ką Jūs pasakėte, prašo paaiškinti („Ką sakei?“ Ką?); klausia „Ką turi mintyje?“

Pvz. Dairosi kitur, išeina, keičia temą, sąveiką palaiko iki pabaigos.

Pvz. Nekreipia dėmesio, reaguoja į savo vardą, reaguoja į tam tikrus žodžius “ledai”, “lova”, klausia kas buvo pasakyta, bando įsitraukti į pokalbį.

© Hazel Dewart, Susie Summers, 1995

Į lietuvių kalbą vertė: D. Kairienė, I. Judienė, M. Spūdienė,V. Makauskienė (LLA)

7 PRAGMATIKOS GEBĖJIMŲ APRAŠAS
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kasdieninės komunikacijos įgūdžių vertinimas: klausimynas tėvams

25. Įsitraukimas į pokalbį

Kaip vaikas mėgina įsitraukti į kitų žmonių pokalbį?

D. KONTEKSTO ĮVAIROVĖ

26. Asmuo

Ar yra žmonių su kuriais vaikas mėgsta leisti laiką ir kalba daugiau, nei su kitais?

27. Situacija

Ar galima išskirti situacijas, kuriose vaikas bendrauja daugiausiai?

28. Laikas

Kuriuo dienos metu vaikas labiausiai linkęs bendrauti?

29. Tema

a) Apie ką vaikas labiausiai mėgsta kalbėti?

b) Ar vaikas užduoda abstrakčius klausimus, pvz. apie Dievą, mirtį, kaip atsirado pasaulis? Kokios temos jį domina?

Pvz. Triukšmauja, vaikšto susierzinęs, tampo Jus ir šnabžda Jums į ausį, kalba nelaukdamas savo eilės “pertraukia” kitus žmones, pradeda kalbėti sulaukęs pauzės.

Pvz. Tėvai, kiti šeimos nariai, auklėtoja ar mokytoja, šeimos draugai, kiti vaikai, vaikas noriai bendrauja su visais

Pvz. Namuose, mokykloje/ darželyje, kalbėdamas telefonu, bendraudamas su draugais, grupėje

Pvz. Kai prausiasi vonioje, valgydamas, prieš eidamas miegoti, eidamas į mokyklą/darželį, grįždamas iš mokyklos/darželio.

Pvz. Apie „čia ir dabar“ atliekamą veiklą, apie žaislus/žaidimus, šeimos narius/draugus, TV laidas, sportą ir kitus pomėgius, vaikas linkęs kalbėti viena tema.

Pvz. Dievas, mirtis, pasaulio atsiradimas, kas yra teisinga ir neteisinga, karas.

30. Knygos, kaip komunikacijos kontekstas

Kaip vaikas reaguoja į knygas?

Pvz. Mėgsta vartyti ir žiūrėti knygas kartu su suaugusiais, parodo knygoje nurodytą objektą, mėgsta klausytis pasakų, mėgina trumpai atpasakoti perskaitytą tekstą, nesidomi knygomis, daug skaito ir kalba apie knygas

© Hazel Dewart, Susie Summers, 1995

Į lietuvių kalbą vertė: D. Kairienė, I. Judienė, M. Spūdienė,V. Makauskienė (LLA)

8 PRAGMATIKOS GEBĖJIMŲ APRAŠAS
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kasdieninės komunikacijos įgūdžių vertinimas: klausimynas tėvams

31. Kalbėjimas žaidžiant

Ką vaikas kalba ar kokius garsus taria žaisdamas?

32. Sąveika su bendraamžiais

Kaip vaikas elgiasi bendraudamas su kitais vaikais?

33. Socialinių taisyklių/tvarkos laikymasis

Kaip bendravimo metu pasireiškia vaiko supratimas apie mandagų elgesį ir socialinių taisyklių laikymąsi?

Pvz. Dažniausiai vaikas žaisdamas tyli, skleidžia panašius į kalbėjimą garsus, kurie nėra tikri žodžiai, komentuoja savo veiksmus, kalba keisdamas intonaciją, kuri atitinka skirtingus veikėjus, kuria istorijas, kalba su įsivaizduojamu žaidimų draugu.

Pvz. Žaidžia vienas, žaidžia šalia kitų, stebi kitus vaikus, reikalinga suaugusiojo pagalba ir dalyvavimas, siūlo žaidimus ar veiklą, bando dominuoti, mielai įsitraukia į kitų vaikų žaidimą, būna tik su suaugusiais

Pvz. Kartais sako prašau”, “ačiū”, mandagiai elgiasi su vyresniais žmonėmis, nesako negražių žodžių netinkamu laiku, pastebi nemandagų kitų žmonių elgesį, neaptarinėja kitų žmonių, kai jie yra šalia.

© Hazel Dewart, Susie Summers, 1995

Į lietuvių kalbą vertė: D. Kairienė, I. Judienė, M. Spūdienė,V. Makauskienė (LLA)