CPLOL susirinkimas Danijoje, Nyborge

CPLOL – Comite Permanent de Laison des Orthophonistes Logopedes
Lietuvos logopedų asociacijos atstovės
V. Makauskienė, D. Kairienė
2010 m. gegužės 13- 14 d. vyko CPLOL (Europos logopedų asociacijas vienijančios organizacijos) generalinė asamblėja ir susirinkimas. Lietuvos logopedų asociaciją atstovavo V. Makauskienė ir D. Kairienė. Generalinės CPLOL asamblėjos dienotvarkėje buvo aptarti 2009 m. Turine (Italija) ir 2010 m. Paryžiuje (Prancūzija) svarstyti klausimai, pristatyta mokymo ir profesinės praktikos komisijų veikla, finansinė 2009 – 2010 m. organizacijos ataskaita ir 2011 – 2012 m. planuojamos pajamos ir išlaidos.
Mokymo komisijos nariai, kurioje dalyvauja po vieną atstovą iš kiekvienos šalies, siekia suvienodinti Europos logopedų vartojamus terminus, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų definicijas, numatyti logopedų rengimo, praktikos ir profesinio tobulėjimo standartus. Komisijos veikloje išskirtos penkios kryptys (projektai), numatyti tikslai ir uždaviniai. Didelis dėmesys skiriamas NetQues projekto vykdymui. Siekiant surinkti informaciją apie logopedo profesijos skirtingose šalyse aspektus, parengti ir išplatinti įvairūs klausimynai. Apibendrinti apklausų rezultatai skelbiami CPLOL internetiniame puslapyje www.cplol.eu.
Logopedų rengimo komisiją sudaro penkios darbo grupės: 1) statistiniai duomenys; 2) logopedijos, kaip mokslo disciplinos apibrėžimas; 3) logopedų praktika studijų metu; 4) profesinis tobulėjimas (kvalifikacijos kėlimas) (atst. D. Kairienė); 5) specializacija. Visos logopedų asociacijos skatinamos pasitelkti CPLOL atstovus į pagalbą svarstant logopedų rengimo pokyčių klausimus šalies politikos lygmeniu. Logopedų rengimo komisijoje buvo apsvarstyta ir numatyta išleisti CPLOL parengtų dokumentų leidinį CPLOL 25 metų jubiliejaus proga. CPLOL prezidentė H. Kalf skatino visus sekti ir dalytis informacija logopedų informacijos tinkle http://twitter.com/#!/cplol_eu. Logopedų rengimo komisijoje darbas vyko projektinėse grupėse.
Profesinio tobulėjimo grupė inicijavo naują projektą, kuriuo siekiama parengti minimalius profesinio tobulėjimo (apibrėžties, formų ir turinio) standartus bei rekomendacijas.
Profesinės praktikos komisiją sudaro keturios darbo grupės: 1) ES logopedų profesijos diena; 2) Įrodymais grindžiama praktika (atst. V. Makauskienė); 3) Tarptautinė funkcionavimo klasifikacija ir logopedinė pagalba; 4) Prevencija. Logopedų dienos grupės nariai išanalizavo ir pateikė ataskaitą apie įvairius renginius ir leidinius, kuriais buvo siekiama paminėti šią profesiją įvairiose šalyse. Sekančiais metais planuojama parengti plakatą ir dalintis gerąja patirtimi organizuojat renginius logopedų profesinės dienos proga. Įrodymais grindžiamos praktikos darbo grupės tikslas – apžvelgti įvairių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų įveikimo rekomendacijas, direktyvas, metodinius nurodymus ir parengti internetinį puslapį CPLOL tinklalapyje. Siekiama, kad logopedai praktikai galėtų lengvai rasti juos dominančią informaciją apie įrodymais grindžiamą praktiką ir ją taikytų savo darbe. Daugelyje užsienio šalių logopedinė pagalba teikiama atsižvelgiant į Tarptautinės Funkcionavimo Klasifikacijos (TFK) nuostatas. TFK darbo grupės tikslas – apžvelgti šios klasifikacijos taikymo logopedo darbe privalumus ir trūkumus, bei galimybes. Prevencijos grupės nariai papildė anksčiau parengtą klausimyną apie kalbos sutrikimų prevenciją naujais klausimais ir apibendrino gautus duomenis. Siekiama, kad ES šalyse būtų skiriamas didesnis dėmesys ankstyvajai intervencijai bei sutrikimų prevencijai, informuojant visuomenę bei kitų sričių specialistus apie kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus.
Generalinės asamblėjos metu buvo svarstomas logopedo profesijos, CPLOL pripažinimo Europos parlamente klausimas. Buvo siūloma CPLOL įtraukti į Europos lobistų grupę (CEPLIS), kuri atstovautų profesijos interesus politiniame lygmenyje, parengti išsamų CPLOL organizacijos pristatymo dokumentą, numatyti bendradarbiavimo su skirtingų Europos šalių atstovais Euro parlamente, įvertinti bendradarbiavimo su politinėmis organizacijomis naudą logopedų asociacijų nariams.
Viceprezidentė R. Citro dalyvius supažindino su numatomo 8-jo CPLOL kongreso, kuris (2009 m. asamblėjos nutarimu) vyks 2012 m. gegužės 24-26 d. Hagoje (Olandija) organizaciniais klausimais.
CPLOL sekretorė A. Patterson pristatė asociacijos inicijuojamą projektą NetQues – Quality Standarts in Speech and Language Therapy Education (Logopedų rengimo kokybės standartai), kuriame dalyvauja beveik visų Europos šalių universitetai, rengiantys logopedus. Projekte dalyvauja ir Šiaulių universitetas. Informacija apie projektą pateikiama internetiniame puslapyje http://www.netques.eu
Organizacijos prezidentė H. Kalf pristatė CPLOL komiteto narių veiklą, organizacijos struktūros, funkcionavimo gaires, strateginius tikslus.
Buvo skelbiami pasiūlymai, kaip optimizuoti CPLOL veiklą, o skirtingų šalių logopedų asociacijų atstovai atviru balsavimu išreiškė savo nuomonę. Svarbiausi balsavimui pateikti pasiūlymai buvo: kiekvienos šalies logopedų asociacijai skiriami du balsai,generalinės asamblėjos organizavimo periodiškumas, CPLOL atstovų Europos parlamente (įsijungimo į CEPLIS veiklą) klausimas, biudžeto planavimas ir kt.
Dviejų dienų susitikimas Nyborge vyko intensyviai ir turiningai. Tikimės, kad Lietuvos logopedų asociacijos nariai turės galimybę išsamiau susipažinti su CPLOL veikla, nes artimiausiu metu planuojama išversti svarbiausius dokumentus į lietuvių kalbą ir galės jais pasinaudoti savo darbe.