„Kas čia?!“, „O kodėl?“ – specialiųjų klausimų įsisavinimo raida

 

Kaip vaiko klausti, kad jo žodynas plėstųsi? Kad vaikas suprastų, ko klausiama, ir pats išmoktų tinkamai formuluoti klausimą, kad gautų norimą atsakymą?

Kuo svarbus klausimų supratimas ir vartojimas vaikų kalboje? Tai atskleidžia vaiko kalbinį ir kognityvinį išsivystymą (Kazakovskaja, 2006) – klausimų suvokimą ir produkciją nulemia morfologijos, sintaksės, semantikos ir pragmatikos taisyklės. Vaikai turi išmokti suformuluoti klausimą taip, kad iš pašnekovo išgirstų norimą atsakymą teigia Eglė Krivickaitė-Leišienė, VDU HMF lektorė, VDU Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centro mokslo darbuotoja, VšĮ „Smalsūs šnekučiai“ steigėja, MB „Didactica“ specialiojo ugdymo konsultantė

Skaitykite daugiau

 

DIR Floortime – pagalbos modelis vaikui ir šeimai

 

Paulina Kuraitienė, spec. pedagogė, DIR modelio terapeutė

www.augukartu.lt

DIR® modelisbuvo sukurtas grupės mokslininkų, kurių priešakyje buvo klinikinės psichologijos, psichiatrijos profesorius, pediatras dr. Stanley Greenspan, kuris modelio dėka pristatė pamatinę žmogaus raidos struktūrą. Kiekviena pavadinimo raidė simbolizuoja svarbiausius modelio elementus: D(angl.Developmental) – modelis remiasi natūralia žmogaus raida, o raidos tarpsniai formuoja ugdymo tikslus. I(angl. Individual differences) – individualūs ypatumai, formuoja darbo metodus, pagal kiekvieną asmenį, atsižvelgiant į jo sensorinį profilį, sensorinę dietą, traumines patirtis, kultūrinį kontekstą, pomėgius ir kt.. R(angl. Relationship-based) – emocinis ryšys yra modelio šerdis.

Read More

Europos logopedų organizacijos CPLOL generalinė asamblėja Maltoje (2019 m)

Europos logopedų organizacijos CPLOL generalinė asamblėja 2019, Malta

Vilma Makauskienė

Š. m. gegužės 17 -18 d. Maltoje vyko Europos logopedų organizacijos CPLOLgeneralinė asamblėja. Lietuvos logopedų asociaciją atstovavo, LLA valdybos narės dr. Vilma Makauskienė ir dokt. Simona Daniutė. Pagrindiniai generalinės asamblėjos tikslai buvo tęsti CPLOL restruktūrizacijos procesą, aptarti ir patvirtinti organizacijos veiklą reglamentuojančius įstatus.

Posėdžio pradžioje aptarta CPLOL veikla 2016 -2019 m., pristatyta ir balsavimu patvirtinta finansinė ataskaita, aptartas Logopedų profesinės praktikos aprašas (The Scope of Practice of the Speech and Language Therapist / Logopedist), kurį ankstesniuose susitikimuose parengė suburta darbo grupė. Parengtas dokumentas patvirtintas balsavimu, nutarta, kad jis bus skelbiamas CPLOL svetainėje. Atnaujintas logopedo profesinės veiklos aprašas svarbus ir Lietuvos specialistams, todėl planuojama dokumentą išversti į lietuvių kalbą.

Buvo nagrinėjama CEPLIS projekto veikla. Nutarta, kad Europos logopedų organizacija 2020 m.tapspilnateise CEPLIS nare ir deleguos atstovus, kurie atstovaus CPLOL interesus. Slaptu balsavimu nuspręsta, kad sekantis CPLOL kongresas vyks Ispanijoje.

Didžiausias dėmesys  buvo skirtas aptarti ir viešu balsavimu patvirtinti CPLOL įstatų pakeitimus. CPLOL įstatų struktūroje išskiriama dešimt pagrindinių dalių, kurios reglamentuoja organizacijos struktūrą, tikslus, narystės, balsavimo teises, valdybos komiteto veiklą ir kt. Dokumentą galima rasti CPLOL svetainėje

https://cplol.eu/documents/official-documents/statutes-and-bylaws/173-statutes-may-2016/file.htmlAsamblėjos metu buvo peržiūrėtos, keičiamos ir balsavimu tvirtinamos visos CPLOL įstatų dalys. Svarbiausi organizacijos struktūros ir veiklos pakeitimai:

  • nutarta, kad kiekvieną šalį generalinėje asamblėjoje atstovaus vienas delegatas, darbo grupės bus kviečiamos atsižvelgiant į iškilusius klausimus, kuriose dalyvaus šalių atstovai atrinkti pagal turimas kompetencijas;
  • delegatų susitikimai vyks vieną kartą per metus, esant poreikiui bus organizuojami papildomi susirinkimai ir/ ar generalinės asamblėjos;
  • svarstytas balsavimo teisės klausimas. Siekiant užtikrinti skirtingų šalių logopedų asociacijų interesus, buvo pateikti du siūlymai: balsų skaičius priklauso nuo asociacijos narių skaičiaus ir kiekviena šalis turi vieną balsą. Viešu balsavimu nutarta, kad kiekviena šalis turi vieną balso teisę;
  • apsvarstytas mokesčio už narystę CPLOL klausimas, atsižvelgiant į skirtingų asociacijų pateiktus pasiūlymus. Nutarta, kad narystės mokestis neturi viršyti 000 eu per metus. Kitus narystės mokesčio pakeitimus nuspręsta patvirtinti sekančiuose susitikimuose;
  • balsavimu patvirtintos CPLOL prezidento ir valdybos narių funkcijos bei atsakomybės. Nuspręsta, kad valdybos nariais gali tapti kitų profesijų atstovai, kai ne mažiau nei pusė narių yra logopedai. Nauja taryba, kaip ir anksčiau, bus renkama kas tris metus.

Generalinės asamblėjos metu vyko naujos CPLOL valdybos ir prezidento rinkimai. Daugumos balsų persvara nauja CPLOL išrinkta Norma Camilleri (Malta), iždinikas Giuseppe Mancini (Italija), tarybos nariai – Blazenka Brozovic(Kroatija), Jenta Sluijmers (Niderlandai), Elliana (Graikija), Fofi Constantinidou(Kipras). Audito nariais išrinkti Airijos, Kipro ir Bulgarijos atstovai. Nominacijų komiteto nariais išrinkti D. Britanijos, Belgijos ir Austrijos atstovai. Pagrindiniai naujos valdybos tikslai yra optimizuoti organizacijos veiklą, atstovauti logopedų interesus ir siekti, kad narystė CPLOL, kiekvienos šalies logopedų asociacijai, taptų dar prasmingesnė.

 

Inga Gruzdienė

Logopedė Inga Gruzdienė teikia individualią logopedinę pagalbą ankstyvojo (iki 3 m) ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, dirba su mokiniais, patiriančiais sakytinės ir rašomosios kalbos sunkumų. Atlieka vaiko kalbos tyrimą, išsamiai įvertina vaiko aktyvų ir pasyvų žodyną, gramatinės kalbos struktūros, garsų tarimo ir foneminės klausos ypatumus.  Teikia rekomendacijas tėvams, kaip ugdyti vaiko kalbą namuose, padeda įtvirtinti pratybose įgytas žinias ir gebėjimus. Aktyviai dalyvauja įvairiuose seminaruose, konferencijose ir nuolat tobulina praktines žinias.